tel. 536 836 827

e-mail: adwokat@lidiabucka.pl

Dorobek naukowy

Wykaz publikacji:

1. „Dobrowolne poddanie się karze” Jurysta 2005, nr 12;

2. „Komplementarność miłości miłosiernej i sprawiedliwości w nauczaniu Jana Pawła II a konsensualne sposoby rozwiązywania sporów w postępowaniu karnym” Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy Wydanie specjalne 2006, nr 3;

3. „Termin złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze oraz jego treść” Prokurator 2006, nr 3

4. „Konsensualizm we współczesnym procesie karnym (Geneza zjawiska, istota i klasyfikacje porozumień oraz przyczyny rozwoju) Studia Prawno – Ekonomiczne 2006, Tom LXXIII;

5. „Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy” Państwo i Prawo, 2008, nr 7-8;

6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidualnym i zbiorowym prawom pracowników, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010;

7. Prawo pracy Egzamin w kieszeni, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010

8. Moc wiążąca prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych , Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2010, nr 3;

9. Prawnokarna ochrona rozwiązywania sporów zbiorowych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 2

10. Prawnokarna ochrona prawa do informacji i konsultacji na przykładzie art. 39 pkt. 1 ustawy o europejskich radach zakładowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, nr 3.